Smart Otaniemi

Fresh ideas, up-to-date
information and news

Tietoon perustuva elinjakson hallinta tukee myös älykkäiden energiajärjestelmien kehittämistä ja käyttöä

Investoinnit uusiin teknologioihin ovat strategisia valintoja, joihin liittyy runsaasti epävarmuutta investoinnin käyttövaiheen aikana kertyvistä kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä, käyttöiän pituudesta, markkinoiden muutoksista ja uusista teknologisista edistysaskelista lähtien. Nämä strategiset valinnat kohdistuvat usein monimutkaisiin järjestelmiin, jotka koostuvat suuresta joukosta vuorovaikutteisia osia. Järjestelmien kehittymiseen johtanut historia ja jatkuvasti muuttuvat ympäristötekijät vaikuttavat siihen, millainen järjestelmä on ja miten tehokkaasti se nykyhetkellä toimii. Lisäksi valintoihin vaikuttavat monet nousevat trendit ja näkökulmat kuten lainsäädäntö, kestävä kehitys, kiertotalous, ilmastonmuutos, ekosysteeminäkökulma, liiketoimintamallit ja riskienhallinta.

Tukea teknologiainvestointien strategiseen suunnitteluun

Ennakointimenetelmät, kuten tiekartat, mallinnus ja simulointi sekä skenaariomenetelmät, tukevat yrityksiä strategisiin valintoihin liittyvien vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tarkastelussa. Niiden avulla yritykset voivat arvioida tarvetta teknologiainvestoinneille ja tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Esimerkkinä mallinnuksen ja skenaarioiden yhdistämisestä on menetelmä robustien investointien valintaan. Robustisuus tarkoittaa sitä, että valittu investointi suoriutuu riittävän hyvin riippumatta toteutuvasta tulevaisuusskenaariosta. Robustisuus on tärkeä päätöksenteon kriteeri, joka kuvaa investointeihin liittyviä keskeisiä vahvuuksia ja haavoittuvuuksia erityisesti monimutkaisissa päätöstilanteissa, joita energiajärjestelmiin tai tuotantolaitoksiin kohdistuvissa investoinneissa kohdataan.

Smart Otaniemi -pilotin aikana sovellettiin myös tiekarttaan pohjautuvaa Kokemuspolku-menetelmää, jossa tunnistettiin suunnittelun tueksi keskeisiä teknologiavalintaan liittyviä tekijöitä. Menetelmän avulla luotiin visio älykkäiden energiajärjestelmien kunnossapidolle, jolla on keskeinen rooli elinjakson hallinnassa. Tämän vision saavuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista datan hallintaa, analytiikan kehitystä ja laajamittaista käyttöönottoa, IoT-ratkaisuja, syvää verkostoyhteistyötä ja uusia toimintamalleja sekä todennettuja esimerkkejä teknologisten ratkaisujen toimivuudesta.

Tiedon rooli korostuu

Tiedolla on kasvava merkitys monimutkaisten järjestelmien käyttövaiheen ja elinjakson hallinnassa.  Elinjakson hallinta on pitkäjänteistä: infrastruktuurirakenteet suunnitellaan kymmenien ja jopa sadan vuoden käyttöikää ajatellen. Elinjakson hallinnassa tarvitaan siis hyvin monimuotoista tietoa sekä systemaattista tiedonhallintaa. Kattavaa, laadukasta ja luotettavaa tietoa tarvitaan kaikilla päätöksenteon tasoilla niin suunnittelussa kuin käyttövaiheen operatiivisessa toiminnassa ja strategisen tason liiketoiminnan kehittämisen tukena. Tietoa myös kerätään enenevissä määriin komponenttien, laitteiden ja järjestelmien toiminnasta ja toimintaympäristöistä. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, miten kerättyä tietoa voidaan jäsentää ja tulkita sekä hyödyntää eri käyttökohteissa ja elinjakson eri vaiheissa. Tuore kirjamme – Tietämysperusteinen elinjakson hallinta – käsittelee juuri näitä kysymyksiä.

Elinjakson hallinnan kokonaisuus haltuun

Teknisten järjestelmien elinjakson hallinta (Life cycle management) on yksi energiajärjestelmien keskeisistä haasteista: järjestelmän luotettavuutta ja suorituskykyä on pyrittävä kehittämään ja ylläpitämään järjestelmän tai laitteen koko käyttövaiheen ajan. Teknologiatoimittajat ovatkin tunnistaneet tässä liiketoimintamahdollisuuksia ja panostavat elinkaaripalveluiden kehittämiseen.

Tietämysperusteinen elinjakson hallinta -kirja tarjoaa kokonaisvaltaisen ja monitieteisen näkemyksen elinjakson ja omaisuuden hallintaan. Kirjassa kuvataan elinjakson hallinnan keskeisimpiä malleja, konsepteja ja menetelmiä eri toimijoiden näkökulmasta. Kirjaan on liitetty lukuisia käytännön esimerkkejä menetelmien ja mallien hyödyntämisestä mm. investointikohteiden valinnassa sekä uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja niiden tuottaman hyödyn arvioinnissa. Lisäksi kirjassa tarkastellaan esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannon ja kysynnän sopeutuvuutta ilmastonmuutokseen robustisuuden näkökulmasta, keskeisiä kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä teknologioihin liittyviä turvallisuus-, käyttövarmuus- ja kunnossapidettävyyskysymyksiä.

Tietämysperusteinen elinjakson hallinta – kirjan voit lukea ja ladata maksutta täältä, tai Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n kautta täältä.

VTT is a visionary research, development and innovation partner. We drive sustainable growth and tackle the biggest global challenges of our time and turn them into growth opportunities. We go beyond the obvious to help the society and companies to grow through technological innovations.

We have over 75 years of experience of top-level research and science-based results. VTT´s turnover and other operating income is 258 M€.

VTT is at the sweet spot where innovation and business come together.

VTT – beyond the obvious.

person-image

Helena Kortelainen

Principal Scientist, Smart Energy and Industry systems

Helena Kortelainen leads the operational reliability in smart energy systems pilot in the SmartOtaniemi innovation ecosystem. Her research work aims at developing engineering asset management, knowledge-based asset services and models to support the decision-making along the asset life cycle.

person-image

Pasi Valkokari

Senior Scientist, Smart Energy and Industry Systems

Pasi Valkokari has wide experience on enhancement of reliability performance of production lines. His current research and development activities include the life cycle management of manufacturing industry, forest industry and future smart grids. In this work, the focus is in industrial service development and asset management approaches supporting circular economy.

person-image

Jyri Hanski

Research Scientist, Smart Energy and Industry Systems

Jyri Hanski has wide experience on national and European projects related to life cycle, risk and asset management. His current research activities include reliability of Smart grid solutions, digital disruption of industries and industrial circular economy. His research interests focus on how asset management answer to the most impactful trends such as digitalization, circular economy and sustainability.